Blog

Het verhalen van zorgkosten op een uitzendburau: wel of niet mogelijk?

We werden onlangs geconfronteerd met een claim van een zorgverzekeraar die de gemaakte kosten wilde verhalen op een klant van ons kantoor, een uitzendorganisatie.

Het betrof hier wel een serieuze en hele vervelende zaak van een uitzendkracht die van een steiger was gevallen en waar de ziektekostenverzekeraar forse kosten had gemaakt.

Van belang in de wetgeving is in dit geval het onderscheid tussen formele werkgever (de uitzendorganisatie) en de materiele werkgever (het inlenende bedrijf). In Art 7:962 Burgerlijk Wetboek, welke het subrogatierecht (lees verhaalsrecht) regelt, staat o.a. dat het regres (verhaal) van een schade niet mag worden uitgeoefend op de formele werkgever. De formele werkgever is in dit geval het uitzendbureau, daar staat de betreffende werknemer op de loonlijst. Dus het verhaal van de zorgkosten op de uitzendorganisatie zal in principe geen stand houden. De claim zal door de ziektekostenverzekeraar dus bij het inlenende bedrijf neergelegd moeten worden.

Bovenstaande is natuurlijk geen 100 procent garantie en bij detachering is er weer een andere situatie van toepassing, maar kan u helpen mocht u hiermee geconfronteerd worden. Leg het zeker voor aan een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar mocht dit zich voordoen.

Marten Bogmans

Lees meer

Wat bied een cyberverzekering nu echt ?

Vroeger sloten we vaak als eerste een brand-verzekeringen. Die tijd is voorbij. De cyberverzekering is vaak een veel belangrijkere verzekering. Met name omdat we zien dat er steeds sneller geprocedeerd wordt. Zodra als er persoonlijke informatie op straat komt (bijvoorbeeld al door een gestolen laptop) is er een kans dat de claims volgen.

Daarnaast ontbreekt bij de meesten de kennis hoe om te gaan met een cyber-aanval, hacking, schending AVG-plicht of het versleutelen van je bestanden.

Onderstaand heel kort een aantal zaken (niet uitputtend) van wat er onder de cyberverzekering valt:

– Inbreuk op privacy (ook boetes zijn meeverzekerd)

– Cyber- aansprakelijkheid

– Bedrijfsschade door cyberaanvallen

– Hacker – schade

– Cyber afpersing (ransomware)

– Verlies van geld op een rekening (tot een max van 25.000 euro)

De cyberverzekering hanteert een verzekerd bedrag (door het bedrijf te bepalen) maar wat nog belangrijker is, is de ondersteuning van uw organisatie door gespecialiseerde bedrijven bij een calamiteit. Zij gaan direct aan de slag en hebben veel ervaring met cyber-schades. Ook kan er gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde juridische ondersteuning mocht er een claim tegen uw bedrijf zijn.

De eisen die verzekeraars stellen zijn afhankelijk van de omzet van uw bedrijf. Mocht u daar vragen over hebben, neem met ons contact op.

Onze ervaring tot nu is dat zeker de grotere uitzend- payrolling- en detacheringsbedrijven deze verzekering afsluiten. De evt. boetes,  juridische kosten en specialistische ondersteuning zijn de voornaamste reden voor het afsluiten. In de huidige tijd, met de huidige wetgeving, snelle juridische conflicten en alle software in de cloud, ontkom je er eigenlijk niet meer aan om deze verzekering aan het pakket toe te voegen.

We hebben van verzekeraars ook schadevoorbeelden ontvangen waarbij we zien dat de kosten snel oplopen. Mocht u deze willen ontvangen dan is dat geen probleem. Vraag ze bij ons op.

M.vr.gr.

Marten Bogmans RAiA

Lees meer

1-1-2017 een unieke kans voor WGA-Vast en WGA-flex ?

Bovenstaande vraag draait om het feit of het zinvol is om deze premie via de beschikking Werkhervattingskas te blijven betalen of om te bekijken of er andere opties zijn. Onderstaand ga ik in op de opties die er zijn en waarom het wellicht een unieke kans is. Kort samengevat zijn er drie opties die onderstaand apart opgenomen zijn.

Optie 1 : Bij het UWV Blijven
Als er niets gedaan wordt dan wordt per 1 januari 2017 de WGA-vast premie en de WGA-flex premie gecombineerd tot 1 premie. De hoogte van die premie zal in november door het UWV/ Belastingdienst gecommuniceerd worden. Voor de uitzendbranche (sector 52) betekent dit dat als de premies van 2016 opgeteld worden dan zou dat uitkomen op een premie van (+/-) 1,75 % over het loon. Wat de premie voor 2017 gaat doen is natuurlijk nog niet bekend .

Optie 2 : Volledig eigen risico drager worden voor de WGA
Voor grotere ondernemingen is dit een optie. Dit moet voor 1 oktober 2016 aangevraagd zijn bij de belastingdienst/ UWV. Concreet betekent dit dat de werkgever maximaal 10 jaar de WGA-lasten moet doorbetalen aan een ex-werknemer/ uitzendkracht. In het geval van langdurige/ permanente arbeidongeschiktheid zijn dit natuurlijk bedragen die behoorlijk kunnen oplopen.
Wat het zo interessant maakt, is dat bij het overstappen per 1-1-2017 lopende gevallen bij het UWV achterblijven (de zogenaamde staartlasten). Als je halverwege dit jaar geen langdurig verzuimgevallen hebt dan weet je als bedrijf zeker dat de eerste twee jaar geen instroom hebt. Met andere woorden als er lopende WIA-flexuitkeringen zijn dan zullen die door het UWV in de toekomst doorberekend worden in de WGA-vast en WGA-flex premie en door uit te stappen voorkom je dat. Een goede afweging wat te doen is natuurlijk aan te raden. De financiële consequenties kunnen groot zijn.

Optie 3: Eigen risico drager worden met verzekeringsoplossing
Er zijn op dit moment veel bedrijven die reeds voor de WGA-vast een polis hebben lopen. Verzekeraars zijn zich aan het beraden wat ze gaan doen. Op de WGA-vast hebben ze veel verlies geleden en de WGA-flex komt er nu nog extra bij. Er is echter zeker beweging op deze markt. Wij kunnen hiervoor inmiddels in samenwerking met verzekeraars een oplossing bieden maar zijn ook nog in afwachting van het standpunt en premies van een aantal verzekeraars. Verzekeraars zullen voor 1 oktober 2016 offertes afgegeven moeten hebben. Mijn verwachting is dat ze de aanloop niet aan zullen kunnen en dat het dus zaak is om tijdig hiermee aan de slag te gaan. Overigens worden ook bij deze optie de staartlasten achtergelaten bij het UWV.

De ideale combinatie is daarbij om meteen ook voor de ziektewet eigen risicodrager te zijn aangezien er dan in combinatie met de verzuimverzekering een oplossing is om vanaf het begin van ziekte/arbeidsongeschiktheid goede begeleiding en ondersteuning te geven. Dit zou een lagere instroom op moeten leveren en zo ook een lagere WGA-vast/flex premie. Dat is de insteek die mijns inziens op de langere termijn ook het beste is voor de kostprijs van de onderneming en dus voor de concurrentiepositie.

Drs. Marten Bogmans

Sr Adviseur Flexbranche

Lees meer

Leveringsvoorwaarden vs contractvoorwaarden. Kijk goed uit !

Als adviseur krijgen we bijna wekelijks voorwaarden die door opdrachtgevers/ inleners worden opgelegd aan onze klanten. Wij beoordelen deze en kijken of ze aansluiten op de lopende verzekeringspolissen.

De belangrijkste boodschap die we hier vooral willen meegeven is om heel kritisch naar de opgelegde voorwaarden te kijken en om, indien mogelijk, zeker niet accoord te gaan met alle eisen/ voorwaarden die neergelegd worden.

Om een voorbeeld te geven. We zien redelijk voorbij komen dat er contracten worden neergelegd waarbij onze klant verantwoordelijk is voor ‘alle ‘ directe en indirecte schade. De directe schade is in het algemeen verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, maar het woordje alle (indirecte) schade gaat erg ver. Als er eenmaal getekend is besef dan goed dat de tegenpartij bijna alles kan schuiven onder de noemer ‘indirecte’ schade.

Daarnaast zien we, met name bij Amerikaanse opdrachtgevers, dat er allerlei aansprakelijkheden worden geëist die of niets met de opdracht hebben te maken of zelfs niet verzekerd kunnen worden in Nederland. Onze ervaring is dat als er in discussie wordt gegaan met de opdrachtgever het absoluut mogelijk is om een aantal eisen geschrapt te krijgen.

Bovendien kan een krappe marge op een opdracht volledig verdwijnen doordat er een schade geclaimd wordt die , o.b.v. de contractvoorwaarden, niet afgehouden kan worden en er dus een behoorlijk eigen risico moet worden afgetikt.

Als wij een stappenplan voor onze klanten opstellen, dan is de ideale structuur :

– Laat bij voorkeur de eigen leveringsvoorwaarden prevaleren. Dat moet altijd de insteek zijn.

– Indien dat niet mogelijk is, om dan goed de risico’s in beeld te brengen en te bekijken of de verzekeringen daarop aansluiten.

– Daarnaast is het essentieel om de verzekeraar/adviseur te raadplegen of er mag worden afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden en welke condities dan van toepassing zijn

– En definieer daarnaast goed welke contractvoorwaarden niet te accepteren zijn en communiceer dat met de klant

Mocht dit uiteindelijk leiden tot het niet doorgaan van de opdracht kan dat geen slechte keuze zijn. Als alles goed loopt tijdens de opdracht dan is het natuurlijk geen issue, maar onze ervaring is dat dit niet altijd het geval is. En dan is het beter vooraf goed te onderhandelen dan achteraf op de blaren te moeten zitten.

 

Lees meer

Waar kan ik terecht bij ziekte van Fase A, B of C ?

We krijgen regelmatig de vraag hoe het nu precies geregeld is mbt de loondoorbetaling , verzekering, UWV, ziektewet in combinatie met de verschillende Fase’s van uitzendkrachten. Onderstaand een hele korte uitleg.

Fase A

Uitzendkrachten met Fase A vallen bij ziekte direct terug op de ziektewet. Daarbij zijn twee opties. Standaard wordt dit verzorgd door het UWV. Is er gekozen voor het eigen risico dragerschap dan pakt de verzekeraar in combinatie met gespecialiseerde árbodiensten’ dit op.

Fase B

In Fase B is er sprake van een contract voor bepaalde tijd. Als de uitzendkracht ziek wordt dan komt deze tot contractdatum voor rekening van het uitzendbureau of de verzekeraar indien deze toestaat dat Fase B uitzendkrachten meeverzekerd zijn. De mogelijkheden daarvoor zijn overigens beperkt in de huidige markt. Na afloop van het contract komt de uitzendkracht in de ziektewet en is weer het UWV of de verzekering voor het eigen risico dragen van toepassing.

Fase C

Deze fase is mee te verzekeren op de verzuimverzekering voor het vaste (kantoor)personeel. De eerste twee jaar van ziekte volgt er op deze verzekering een uitkering, onder voorbehoud dat de werknemer begeleid wordt conform de eisen van de Wet Poortwachter.

Wij zijn inmiddels betrokken bij een pilot met een verzekeraar om 1 gecombineerde verzekering aan te bieden voor alle fase’s . Dat wordt dan een combinatie van ziektewet- en verzuimverzekering. Iedereen die ziek of arbeidsongeschikt is kan dan op dezelfde manier aangemeld worden en er is een sluitende dekking voor iedereen.

WGA

Bovenstaand stuk is specifiek van toepassing gedurende de eerste twee jaar van ziekte/ arbeidsongeschiktheid. Na die 2 jaar komt de uitzendkracht in de WIA terecht. Per 1 januari 2017 wordt de WGA-vast en de WGA-flex premie samengevoegd. Een interessante maar ook belangrijke ontwikkeling waarop ik later uitgebreid terug.

Lees meer

Aansprakelijkheidsverzekering : kijk uit bij oversluiten!

Een aansprakelijkheidsverzekering is voor elk bedrijf nodig. Wat de meesten zich niet realiseren is dat het oversluiten van de verzekering naar een voordeligere verzekeraar vergaande gevolgen kan hebben. Bijgaand een voorbeeld situatie die wij in werkelijkheid tegenkomen.

Uitzendbureau X heeft een aansprakelijkheidsverzekering lopen en is op zoek naar een voordeligere optie. Tevens sluit X raamcontracten met grote werkgevers om meer omzet te krijgen.

Het risico van oversluiten is dat er een nieuwe verzekering gesloten wordt die standaard vanaf de ingangsdatum bijvoorbeeld 1 januari, dekking geeft. Voor zover geen probleem. Alleen wordt er op 3 maart een schade gemeld welke zich heeft voorgedaan 10 november het jaar ervoor. Het betreft een letselschade van een uitzendkracht opgelopen bij het inlenende bedrijf. De schade was ook bij dat bedrijf aangemeld, maar de betreffende verzekeraar heeft aangegeven dat de inlener geen verwijt te maken is en dat er geen uitkering volgt.

Door het uitzendbureau wordt verwezen naar de ABU/NBBU voorwaarden. Maar het betreft hier net het ondertekende raamcontract waarbij die voorwaarden terzijde zijn gesteld. De nieuwe verzekeraar geeft aan dat er geen dekking is omdat de schade voor ingangsdatum was en er bovendien is afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden, wat niet toegestaan is.

Een lang verhaal maar uiteindelijk is het uitzendbureau behoorlijk in de aap gelogeerd. Zeker omdat de oude verzekeraar aangeeft dat de polis niet meer loopt en niet bekend was en er conform de voorwaarden geen dekking is.

Ons advies is dan ook kort samengevat:

1 . Zorg dat inloop (schades voor ingangsdatum) is meeverzekerd. Evt. tegen extra premie.

2. Zorg dat er geclausuleerd is dat er mag worden afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden.

Pas dan is oversluiten een zekere aangelegenheid.

Marten Bogmans

Specilaist Flexbranche

Lees meer

Hoezo uitzendbureau’s een slecht risico voor verzuim?

Het is opvallend dat er verzekeraars zijn die voor het vaste personeel van een uitzendbureau geen offerte af willen geven voor een verzuimverzekering of rigoureus de premies omhoog gooien.

Onze ervaring is juist bij onze klanten dat er weinig verzuim is van vast personeel. Zelfs Fase C personeel laat bijna geen verzuim zien. Daar zijn enkele verklaringen voor maar dat is niet het doel van dit stukje.

Onze ervaring wordt ondersteund door de sectorpremies 2014 die door het UWV gepubliceerd werden in september 2013. De WGA-gedifferentieerde premie voor sector 52 (uitzendbureau’s) bedraagt 0,14 %. In vergelijking met de premies die voor andere sectoren worden gerekend , is dat een van de laagste percentages.

Met andere woorden: De instroom in de WIA vanuit de uitzendsector (vast personeel) is een van de laagste van alle sectoren. Dit onderstreept dat het verzuimrisico voor de uitzendsector goed zou moeten zijn. Wellicht helpt dit u om de premies en acceptatie bij verzekeraars op basis van betere condities voor elkaar te krijgen.

 

Marten Bogmans

Adviseur Flexbranche

Lees meer

Daadwerkelijke opbrengst buitenlandse uitzendkracht

Ons kantoor adviseert uitzendorganisaties en daar zijn er ook bij die zich met name bezig houden met het uitzenden van buitenlandse uitzendkrachten.

Lees meer

De Wet Bezava biedt absoluut kansen!

De Wet Bezava confronteert de uitzendbranche in de komende jaren met de noodzaak van een effectieve verzuimbegeleiding van vangnetters.

Lees meer